top of page

מבנה ארגוני

צוות מוזות כולל אנשי הוראה ואמנות, הפועלים במסירות ובמקצועיות בתחומם.

מוזות מוקף בשלושה מעגלי מתנדבים:

מעגל המוזות - הוא מעגל המנהיגות, הועד המנהל, מסייע ומעניק תמיכה כבסיס למקום.

ידידי מוזות - דואגים לסיוע ותמיכה

המעגל השלישי- כולל כ- 40 מתנדבים שמגיעים לבית הספר מדי שבוע ומסייעים באופן ישיר לתלמידים.

יוזמות הפרויקט והמנהלות הן ורד ניצני וליטל וסרמן.

שותפים

בית הספר מוזות פועל בשותפות עם משרד החינוך והתרבות - אגף שח"ר | משרד הרווחה והשירותים החברתיים - השרות לשיקום נוער | עיריית תל אביב יפו 

 

שותפים מייסדים

טופז - עמותה לרווחת ילדים ונוער | אשלים - ג'וינט ישראל | המוסד לביטוח לאומי - הקרן לפיתוח שירותים לילד ולנוער | רימון - בית הספר לג'אז ולמוסיקה בת זמננו.

 

מעגל המוזות הוועד המנהל

אורה נפתלי | אתי קני | דפנה ארנון | ורד פישר | נטלי טיומקין בארינבוים | מיכל קינן סיני | 

נטע סגל | נעמי קוליץ | עירית זומר | רבקה סקר | ריקי לוי | דליה שיאמה | שירי רפאלי

 

bottom of page